Sociálne a zdravotné poistenie živnostníkov a iných SZČO od 1. 7. 2016

 

Živnostníkovi alebo inej SZČO môže vzniknúť povinné nemocenské a dôchodkové poistenie. Pokiaľ tomu tak je, musí odvádzať poistné do Sociálnej poisťovne vždy za predchádzajúci mesiac a je splatné k 8. dňu nasledujúceho mesiaca. Vznik a zánik povinnosti platiť poistné sa odvíja od hrubých príjmov, ktoré dosiahol živnostník alebo iná SZČO v predchádzajúcom roku. Rozhodujúca hranica je príjem vo […]