Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Dňa 13. 11. 2015 bol v Národnej rade Slovenskej republiky schválený zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý nadobudol účinnosť  1. júla 2016.

Nový zákon predložila vláda Slovenskej republiky na základe návrhu zákona vychádzajúceho z návrhu opatrenia k zaisteniu plnenia doporučení prijatých pracovnou skupinou OECD o podplácaní v medzinárodných obchodných transakciách pre Slovenskú republiku.

Prijatie nového zákona vychádzalo z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky a tiež potreby priblížiť sa ostatným členským štátom Európskej Únie. Predmetom je úprava základov trestnej zodpovednosti právnických osôb, jednotlivé druhy trestov, ktorými bude možné právnické osoby potrestať a zvláštnosti trestného riadenia proti právnickým osobám.

Územná pôsobnosť zákona, v rámci ktorej pravidlo platí:

 • Zákon sa vzťahuje na trestnú zodpovednosť právnickej osoby spáchanú na území Slovenskej republiky.
 • Zákon sa vzťahuje na trestné činy spáchané mimo územia Slovenskej republiky právnickou osobou, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky alebo organizačnou zložkou zahraničnej právnickej osoby so sídlom na Slovensku.
 • Zákon sa vzťahuje na trestný čin zahraničnej právnickej osoby spáchaný mimo územia Slovenskej republiky, pokiaľ bol tento čin spáchaný v prospech alebo na škodu právnickej osoby so sídlom na Slovensku, v prospech občana Slovenskej republiky alebo cudzinca s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Zákon obsahuje výpočet trestných činov vyplývajúcich zo záväzkov  Slovenskej republiky, z medzinárodných dohôd a tiež z členstva v EÚ.

Nový zákon zavádza tzv. priamu trestno-právnu zodpovednosť právnických osôb v porovnaní s predchádzajúcou  úpravou. To znamená, že právnickej osobe bude možné uložiť v trestnom konaní konkrétny trest. Doteraz bolo možné stíhať za trestné činy iba osoby fyzické konajúce v mene právnickej osoby.

Právnickej osobe sa môže na základe tzv. konceptu pripísania pripísať trestný čin spáchaný v prospech, v mene, v rámci alebo prostredníctvom činnosti právnickej osoby jej orgánmi alebo jej zástupcami špecifikovanými v Zákone. Vstup spoločnosti do likvidácie, zrušenie spoločnosti, ani vznik iných právnych skutočností nemá vplyv na zánik trestnej zodpovednosti právnickej osoby. Trestná zodpovednosť zrušenej právnickej osoby prechádza na jej právneho zástupcu s výnimkou fyzickej osoby.

Trestná zodpovednosť právnických osôb sa nevzťahuje na štáty a ich orgány, medzinárodné organizácie, obce alebo právnické osoby riadené zákonom.

Zákon zavádza nové pojmy – páchateľ a spolupáchateľ a bola definovaná forma účasti právnickej osoby na spáchaní trestného činu.

Druhy trestov, ktorými je možné právnickú osobu trestať:

 • Trest zrušenia právnickej osoby
 • Trest prepadnutia majetku
 • Trest prepadnutia vecí
 • Peňažný trest
 • Trest zákazu činnosti
 • Trest zákazu prijímať dotácie a subvencie
 • Trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ
 • Trest zákazu účasti na verejnom obstarávaní
 • Trest zverejnenia rozsudku.

Súd bude pri výbere trestu prihliadať na povahu trestnej činnosti a jeho spoločenskú závažnosť. Ďalej bude prihliadať aj na zabezpečenie minimálneho vplyvu trestu na zamestnancov právnickej osoby, na právom chránené záujmy poškodených a veriteľov, ktorých pohľadávky vznikli v dobrej viere bez súvislosti s trestnou činnosťou.

V súhrne zavedený zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb hovorí, že právnickej osobe sa môžu prisudzovať trestné činy, ktoré spácha v jej mene fyzická osoba oprávnená za právnickú osobu konať a rozhodovať.