Povinné elektronické schránky pre podnikateľov od 1. 7. 2017

Značky:

Podnikáte? A ste pripravení na elektronické schránky, na ktoré vám úrady môžu zasielať úradné dokumenty už od 1. 7. 2017?

Vznik a používanie elektronických schránok upravuje zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Elektronické schránky zriaďuje štát. Schránku majú zriadenú všetky štátne orgány, podnikatelia a občania po dovŕšení 18 rokov. Elektronické schránky sa využívajú na komunikáciu s orgánmi verejnej moci (napríklad súdy, obchodný register, finančné úrady a pod.).

Povinné elektronické schránky pre podnikateľov

Čo je elektronická schránka? Je to v podstate e-mailová schránka s tým, že pre ňu platia podobné pravidlá ako pre vašu schránku na papierovú poštu.

Doručenie správy do elektronickej schránky bude rovnocenné jej doručeniu do schránky na papierovú poštu. Ide o to, že úrady od 1. 7. 2017 do tejto schránku môžu podnikateľom zasielať rôzne výzvy, upomienky, žaloby a pod., a platia tu tie isté lehoty ako pri doručení takéhoto dokumentu do schránky na bežnú poštu. To znamená, že takúto schránku je treba pravidelne kontrolovať, pretože inak sa tieto dokumenty môžu považovať za doručené z dôvodu tzv. fikcie doručenia. Toto samozrejme závisí od toho, či je dokument poslaný obyčajne alebo doporučene.

Prístup do elektronickej schránky

Oprávnená osoba – t. j. „majiteľ schránky“, má k nej prístup prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu aktivovaného pre elektronické služby, pričom k prístupu potrebuje aj tzv. bezpečnostný osobný kód (BOK). Prístup sa realizuje prostredníctvom Ústredného portálu verejných služieb (www.slovensko.sk). Majiteľ musí taktiež vlastniť čítačku kariet, v PC nainštalovaný príslušný softvér – aplikáciu eID klient (na prihlasovanie) a ovládače k čítačke kariet.

Správa elektronickej schránky

Aj v prípade, že vám elektronická schránka z nejakého dôvodu nevyhovuje, je nutné napriek tomu zaistiť jej pravidelnú kontrolu. Túto službu je možné obstarať na základe plnej moci treťou stranou. Táto používateľa upozorní na prichádzajúce správy dohodnutým spôsobom. V prípade zahraničných klientov je možné zabezpečiť aj preklad správ do požadovaného jazyka.