Tichý spoločník v praxi

Značky:

Tiché spoločenstvo je druh záväzkového vzťahu, ktorý vzniká na základe zmluvy medzi tichým spoločníkom (fyzickou alebo právnickou osobou) a podnikateľom. Legislatívnu úpravu práv a povinností tichého spoločníka možno nájsť v § 673 – § 681 Obchodného zákonníka v osobitnej časti.

Kto je tichý spoločník?

Tichý spoločník je osoba, ktorá poskytuje podnikateľovi v rámci zmluvy o tichom spoločenstve určitý vklad a podieľa sa ním na jeho podnikaní. Podnikateľ sa zaväzuje na platení časti čistého zisku vyplývajúceho z podielu tichého spoločníka pochádzajúceho z výsledku podnikania. Zmluva o tichom spoločenstve musí obsahovať dohodu o výške vkladu tichého spoločníka a dohodu o výške podielu tichého spoločníka na zisku a na strate. Možno teda konštatovať, že inštitút tichého spoločníka je ideálny pre takých podnikateľov, ktorí potrebujú výpomoc vo svojom podnikaní formou finančnej podpory. Pre tichého spoločníka ide v zásade o finančnú investíciu.

Osoba, ktorá vo firme predstavuje tichého spoločníka, vloží určitý vklad (investíciu), a ako protihodnotu dostane podiel na zisku podnikateľa. Nutné je však počítať s tým, že nie vždy je podnikanie perfektné a bezproblémové. Tichý spoločník teda musí počítať aj so stratou, avšak len do maximálnej výšky svojho vkladu. Podiel na strate ale nejde vylúčiť zmluvne, jednalo by sa o bezvýznamné rokovanie (od začiatku neplatné). Ak podiel na strate dosiahne výšku celého vkladu, záväzok zo zmluvy o tichej spoločnosti zaniká. Tichý spoločník však môže celý podiel doplniť, ak chce.

Investícia tichého spoločníka bude zhodnocovaná ako podiel zisku podnikateľa. Tento spoločník teda predstavuje pre podnikateľov výhodu a taktiež záruku stability firmy.

tichý spoločník

Tichosť tichého spoločníka

V čom však spočíva samotná tichosť tichého spoločníka a celkového inštitútu tichej spoločnosti? Tichosť nemožno chápať ako anonymitu voči všetkým, ale skôr ako neverejnosť tichého spoločníka po dobu trvania obchodného vzťahu.

Práva a povinnosti vyplývajúce z podnikania voči tretím osobám vznikajú len podnikateľovi, nevznikajú tichému spoločníkovi. Vo vzťahoch voči tretím osobám teda tichý spoločník nevystupuje a všetky právne úkony súvisiace s podnikaním vykonáva len podnikateľ, a to vlastným menom.

Tichý spoločník je osoba, ktorá vám vypomôže v začiatkoch podnikania, a to finančnou investíciou. Funguje anonymne, nevstupuje do obchodných vzťahov s treťou osobou a môže, v prípade že by dlh prevýšil prvotný vklad, odstúpiť. Avšak nemusí a môže dlžnú sumu doplniť. Pre podnikateľa ide predovšetkým o určitú istotu