Zmena sídla firmy

Značky:, , , , ,

Právnická osoba nemôže existovať bez sídla – táto povinnosť je stanovená v živnostenskom zákone. Sídlo firmy môže počas svojej existencie meniť, avšak, túto zmenu musí zapísať do obchodného a živnostenského registra.

Ak právnická osoba nevlastní nehnuteľnosť, môže využiť profesionálny prenájom sídla firmy. Naša spoločnosť sa zaoberá poskytovaním sídiel ako už existujúcim, tak práve zakladaným spoločnostiam a samozrejme aj SZČO. Okrem prenájmu reprezentatívneho zázemia ponúkame taktiež všetky administratívne služby spojené s chodom firmy.
Zmena sídla firmy

Ako postupovať pri zmene sídla firmy

1. Valné zhromaždenie

V prípade s.r.o., ak meníte sídlo firmy, je nutné prijať aktuálne znenie zakladateľskej listiny resp. spoločenskej zmluvy. Na  túto zmenu potrebujete súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých spoločníkov, t. j. rozhodnutie valného zhromaždenia.

Výpis z katastra nehnuteľností, ktorý doloží vlastnícke právo k priestorom, kde bude sídliť vaša firma, je ďalšou nutnosťou, ktorú budete musieť vybaviť. Ak si kancelárie prenajímate, budete potrebovať nájomnú zmluvu a originál súhlasu majiteľa nehnuteľnosti. Podpisy na týchto dokumentoch nemusia byť úradne osvedčené.

2. Zmena v obchodnom registri

Ďalším krokom je zmena v obchodnom registri, ktorú vykonáte návrhom (formulár č. 8), ku ktorému priložíte rozhodnutie spoločníka alebo zápisnicu zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti a dokument ktorý preukazuje vzťah k nehnuteľnosti a súhlas majiteľa. Treba priložiť aj 2x úplné znenie zakladateľskej listiny resp. spoločenskej zmluvy. Podpis konateľa na návrhu v listinnej podobe musí byť úradne osvedčený. Poplatok za podanie v listinnej podobe je 66 EUR, pri elektronickom podaní je to len 33 EUR. Súd by mal rozhodnúť do 2 pracovných dní, ale v praxi sa niekedy súd 2 až 3 dni omešká.

3. Ohlásenie zmeny na ďalších úradoch

Živnostenský úrad – vyplniť musíte zmenový list, v ktorom uvediete novú adresu sídla firmy. To všetko do 15 dní od zmeny sídla.

Finančný úrad – zmenu adresy sídla nahláste do 30 dní na finančnom úrade. Zmenu doložíte aktuálnym výpisom z obchodného registra, ktorý obsahuje údaj o nadobudnutí právnej veci. Správcovi dane je nutné predložiť aj osvedčenie o registrácii k dani z príjmov a dani z pridanej hodnoty  – kartičku s DIČ alebo IČ DPH.

Sociálna a zdravotná poisťovňa – ak firma zamestnáva zamestnancov, musí do 8 dní od zmeny sídla nahlásiť novú adresu na príslušných úradoch správy sociálneho zabezpečenia. Zmena sa nahlasuje v systéme elektronických služieb na Registračnom liste zamestnávateľa. Pre nahlasovanie zdravotným poisťovniam je určené tlačivo Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného.

Dopravný inšpektorát – ak je spoločnosť vlastníkom alebo držiteľom vozidla, je povinná oznámiť zmenu sídla do 15 dní od zápisu do ORSR príslušnému policajnému orgánu podľa miesta nového sídla.

Obchodní partneri – zmenu sídla je dobré oznámiť aj obchodným partnerom. V zmluvách sa rôzne ustanovenia môžu vzťahovať k sídlu firmy (k bývalej adrese), preto je z dôvodu predchádzania nedorozumeniam (a potenciálne značným škodám) lepšie informovať aj zmluvných partnerov.

Ako postupovať pri zmene sídla firmy

Pri zmene sídla firmy využite profesionálne služby

Ak nechcete so zmenou sídla firmy strácať čas, naša špecializovaná agentúra vám pomôže všetko vyriešiť. Zvoláme za vás valné zhromaždenie, pripravíme aktuálne znenie zakladateľskej listiny a necháme zapísať všetky zmeny na príslušných úradoch. V poskytovaní týchto služieb máme dlhoročnú prax. Dôraz kladieme najmä na úsporu času a bezproblémový priebeh.