Ako na založenie živnosti

Značky:

Ak sa rozhodnete podnikať, tak úplne najjednoduchší spôsob ako to urobiť, je založiť si živnosť. Pozrime sa, ako na to:

Najprv je potrebné sa uistiť, do akej kategórie vaša živnosť patrí. Živnosti delíme na voľné, remeselné a viazané. Žiadosť o voľnú živnosť si môže podať na miestne príslušnom živnostenskom úrade (podľa adresy trvalého bydliska), ktorý je zároveň jednotným kontaktným miestom každý, kto má 18 rokov a viac, je spôsobilý na právne úkony a je trestne bezúhonný. O remeselnú alebo viazanú živnosť môže žiadať len ten, kto má patričnú odbornú spôsobilosť. Táto sa preukazuje napr. dokladom o vyučení v odbore v prípade remeselnej živnosti, alebo v prípade viazanej živnosti napr. získaním špecifickej odbornej spôsobilosti. Kto patrične odborne spôsobilý nie je, môže uviesť zodpovedného zástupcu, ktorý podmienky odbornej spôsobilosti spĺňať bude.

založenie živnosti

Pri podaní žiadosti na jednotnom kontaktnom je treba vyplniť formulár ohlásenia, ktorý je taktiež žiadosťou o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Ďalej pre vydanie živnosti budete potrebovať:

  • údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov,
  • prihlášku pre verejné zdravotné poistenie,
  • prihlášku na registráciu daňovníka k dani z príjmov fyzickej osoby.

V prípade, že v ohlásení je ako miesto podnikania uvedená iná adresa než adresa bydliska podnikateľa, je potrebné predložiť doklad, ktorý podnikateľa oprávňuje nehnuteľnosť používať, napríklad nájomná zmluva, súhlas majiteľa a pod.

Na jednotnom kontaktnom mieste je možné sa prihlásiť len za platiteľa dane z príjmov. V prípade iných daní, (napríklad DPH) je potrebné sa zaregistrovať na miestne príslušnom daňovom úrade.

Poplatok za založenie voľnej živnosti v listinnej podobe je 5 eur, za založenie remeselnej alebo viazanej živnosti je to 15 eur. Ak sa rozhodnete pre elektronické podanie, tak za voľné živnosti sa poplatok neplatí a za remeselné a viazané živnosti sa platí poplatok 7,5 eura.

Elektronické podanie sa podáva na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk).

Ak ohlásenie živnosti – či už v listinnej alebo elektronickej podobe – splní všetky zákonné požiadavky, vydá okresný úrad osvedčenie o živnostenskom oprávnení v lehote do troch dní od dňa doručenia výpisu z registra trestov a formulára ohlásenia.