Register partnerov verejného sektora

1.februára 2017, vstúpil do praxe nový zákon o registri partnerov verejného sektora (tzv. protischránkový zákon). Starý register – Register konečných užívateľov výhod – zanikol 31. januára 2017.

Do registra partnerov verejného sektora (RPVS) sa musí zapísať každý, kto sa uchádza o verejné zdroje v stanovenom finančnom limite, a to nielen priamo zo štátneho či obecného rozpočtu, ale aj o peniaze zo štátnych fondov alebo zo štátnych či obecných akciových spoločností. Zákon sa netýka len finančných prostriedkov a zaobchádzania s nimi, ale pokrýva majetok verejného sektora všeobecne. Týka sa aj udeľovania niektorých verejných licencií.

Nový register je k dispozícii na stránke www.rpvs.gov.sk od 1. februára 2017.

Základnou povinnosťou partnera verejného sektora (PVS) bude povinnosť byť zapísaný v RPVS. Jej nesplnenie bude znamenať zamedzenie prístupu k verejným zdrojom, upozorňuje ministerstvo.

Nový protischránkový zákon sa pritom týka aj súčasných právnych vzťahov. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa definičné znaky partnera verejného sektora, na ktorú sa nevzťahujú výnimky zákona, má povinnosť dodatočne sa zapísať do RPVS do 31. júla 2017.

Podnikatelia a osoby, ktoré boli zapísané v  registri konečných užívateľov výhod sa automaticky stali zapísanými partnermi verejného sektora a ich údaje boli do nového registra prepísané. Majú však povinnosť zaistiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod prostredníctvom oprávnenej osoby. Táto povinnosť musí byť splnená do 31. júla 2017.

Register RPVS bude obsahovať údaje o používateľoch konečných výhod v jednotlivých subjektoch obchodujúcich so štátom. Budú tu však zapísané aj údaje o oprávnených osobách, ktoré budú menom týchto subjektov žiadať o registráciu a budú spoluzodpovedné za správnosť údajov zapísaných v registri. Oprávnenou osobou pritom môže byť advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor a daňový poradca so sídlom alebo miestom podnikania na území SR.

Za nepravdivé údaje o konečnom používateľovi výhod bude PVS potrestaný pokutou až do výšky hospodárskeho prospechu, ktorý získal. Ak ho nie je možné zistiť, tak pokutou od 10 000 do milióna eur. Pokutu od 10 000 do 100 000 eur dostane aj každý člen štatutárneho orgánu PVS, pričom za jej zaplatenie bude ručiť oprávnená osoba.

Uložením pokuty bude zároveň štatutár dotknutej právnickej osoby na tri roky automaticky vymazaný zo všetkých obchodných spoločností a zároveň počas týchto troch rokov nemôže byť ako štatutárny orgán zapísaný do obchodného registra. Uvedenie nepravdivých údajov o konečnom používateľovi výhod zakladá zároveň oprávnenie pre štát odstúpiť od zmluvy. Môže zakladať aj trestnú zodpovednosť.