Čo je to e-schránka a ako sa používa?

Pod pojmom elektronická schránka si môžeme predstaviť úložisko, kde sú uložené a archivované elektronické správy a jeho prostredníctvom je možné tieto správy prijímať a odosielať.

Prostredníctvom e-schránky majú možnosť navzájom oficiálne elektronicky komunikovať fyzické či právnické osoby a orgány verejnej moci (napríklad podnikateľ so zdravotnou poisťovňou, so sociálnou poisťovňou, s úradom práce, súdom, okresným úradom, obcou atď.).

Hlavným zmyslom e-schránok je zrovnoprávnenie doručovania dokumentov ako v elektronickej, tak v písomnej forme. Z toho vyplýva, že elektronické podanie uskutočnené prostredníctvom elektronickej schránky má rovnaké právne účinky ako podanie, ktoré bolo doručené orgánu verejnej moci v listinnej podobe. Keď vám napríklad príde dokument od súdu do elektronickej schránky, má z hľadiska právnych následkov rovnakú váhu, ako keby vám dopis zo súdu bol doručený v listinnej podobe poštou do vlastných rúk.

E-schránky je možné používať k doručovaniu a odosielaniu dokumentov na začatie konania, žalôb, žiadostí, sťažností, stanovísk, vyjadrení, ohlásení alebo iných úradných listín.

Komu štát vytvoril elektronickú schránku na slovensko.sk?

Elektronickú schránku majú v súčasnosti zriadenú:

 • verejné orgány (všetky ministerstvá, úrady, mestá, obce atď.),
 • právnické osoby (napríklad obchodné spoločnosti, občianske združenia, nadácie),
 • zapísané organizačné zložky (napríklad organizačná zložka s.r.o.),
 • fyzické osoby – podnikatelia (napríklad živnostníci),
 • fyzické osoby, ktoré dosiahli vek 18 rokov a nie sú podnikatelia.

Elektronickú schránku je možné na základe žiadosti zriadiť aj pre:

 • subjekt medzinárodného práva,
 • právnickú osobu, ktorá nemá sídlo na území Slovenskej republiky,
 • fyzickú osobu, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo je občanom Slovenskej republiky mladším ako 18 rokov a nie je podnikateľom.

Pre oficiálne zasielanie úradných dokumentov musí byť táto elektronická schránka aktivovaná na elektronické doručovanie.

Fyzické osoby (podnikatelia aj nepodnikatelia) majú právo sa dobrovoľne rozhodnúť, či si svoju elektronickú schránku aktivujú na elektronické doručovanie pre doručovanie úradných dokumentov, a budú ju aktívne využívať. Všetky právnické osoby musiazo zákona povinne elektronickú schránku používať.

Ako sa prihlásiť do elektronickej schránky?

Pre prihlásenie do vašej e-schránky je nevyhnutné:

 • mať eID kartu, čiže elektronický občiansky preukaz (u cudzincov sa vyžaduje doklad o pobyte s čipovou kartou, alebo alternatívny autentifikátor alebo prihlasovací nástroj vydaný v inej zemi Európskej únie),
 • mať eID kartu aktivovanú pre elektronické používanie (je nevyhnutné na nej mať zadaný BOK kód), čo je možné urobiť na ktoromkoľvek oddelení dokladov Policajného zboru,
 • mať v počítači nainštalovanú aplikáciu Start eID (táto aplikácia je bezplatne k stiahnutiu na stránke https://www.slovensko.sk/ – v časti „Na stiahnutie“),
 • vlastniť čítačku čipových kariet vrátane náležitých ovládačov k nej.

Do e-schránky sa vstupuje cez portál verejnej správy https://www.slovensko.sk/, prvým krokom je pripojenie čítačky čipových kariet k počítaču a vloženie eID karty. Na stránke kliknete na tlačidlo „Prihlásiť sa na portál“, následne si vyberte doklad, ktorým sa chcete prihlásiť do elektronickej schránky. Následne bude potrebné napísať BOK kód a ste prihlásený. Do e-schránky  vstúpite kliknutím na tlačidlo umiestnené vpravo hore s názvom „Schránka“.

Vzhľadom k tomu, že právny dopad elektronického úradného dokumentu doručeného do e-schránky je rovnaký ako účinok listinného úradného dokumentu doručeného do poštovej schránky, je vhodné, aby ste o každej správe prijatej do e-schránky vždy vedeli a pre tento účel si nastavili e-mailové alebo SMS notifikácie na prichádzajúce správy.


Pokiaľ si stále nie ste istý postupom a jednotlivými krokmi, obráťte sa na nás. Radi vám s administratívou ohľadne založenia elektronickej schránky pomôžeme.