Platcovia DPH musia do 30. 11. 2021 zapísať bankové účty na daňovom úrade

Všetci platcovia DPH, ktorí sú zaregistrovaní k 15. novembru 2021, majú povinnosť ohlásiť daňovému úradu svoje bankové účty, ktoré používajú k podnikaniu do 30. novembra 2021, prostredníctvom elektronického formulára. Ten je možné stiahnuť na portáli Finančnej správy. Ak platca napíše nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje, daňový úrad mu mȏže uložiť pokutu do výšky až 10 000 eur.

Kto je povinný zaevidovať bankový účet?

Povinnosť sa vzťahuje len na platcov dane z pridanej hodnoty, ktorí  budú oznamovať len tie účty, ktoré sú predmetom DPH a využívajú ich pre príjem aj odoslanie platieb za dodanie tovarov a služieb. Takto obdobne budú registrovaní platcovia postupovať aj pri novo zriadených účtoch ihneď po založení. To isté platí pri nových platcoch DPH bezprostredne odo dňa registrácie.

Registrovaní platcovia DPH budú musieť daňovému úradu oznámiť novo zriadený bankový účet ihneď odo dňa, kedy si tento bankový účet založia. Tieto kroky platia aj v prípade zmien na bankových účtoch. Táto povinnosť sa netýka platcov DPH, ktorí sú poskytovateľmi platobných služieb, napr. banky.

Čísla bankových účtov platcov DPH budú verejne dostupné

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky sprístupnilo na svojom webe aktualizované a verejne dostupné informácie o platcoch DPH, ktoré obsahujú:

  • Meno a priezvisko fyzickej osoby
  • Adresu trvalého pobytu alebo miesto podnikania
  • Obchodné meno alebo názov právnickej osoby
  • Sídlo
  • IČO, pokiaľ bolo pridelené, prípadne IČ pre DPH
  • Číslo bankového účtu registrovaného u poskytovateľa platobných služieb

Vrátenie nadmerného odpočtu len na zaregistrovaný bankový účet

V dȏsledku evidencie niekoľko tisíc nedȏveryhodných firiem, ktoré nemajú v registrácií žiadny bankový účet, sa štát rozhodol vracať nadmerné odpočty DPH alebo ich časti len na ten bankový účet, ktorý má platca DPH zaevidovaný na daňovom úrade. Ak ho zaevidovaný nemá, daňový úrad nemá povinnosť vracať nadmerný odpočet do doby, než si ho platca DPH zriadi.