Je v roku 2022 výhodnejšia živnosť alebo s.r.o.?

Porovnávanie založenia živnosti a s.r.o.

Živnosť – všeobecne platí, že založenie živnosti je administratívne jednoduchšie než založenie s.r.o. Živnostenské oprávnenie udeľuje okresný úrad, odbor živnostenského podnikania, v mieste podľa bydliska živnostníka. Primárnou podmienkou pre získanie živnosti je bezúhonnosť a minimálny vek 18 rokov. Pri voľných živnostiach môže živnostník začať podnikať už dňom ohlásenia. Cena za vystavenie jednej voľnej živnosti je 5 eur.

S.r.o. – proces registrácie s.r.o. je oveľa náročnejší. Je potrebné vypracovať a podpísať celý rad zakladateľských dokumentov. Následne s.r.o. musí požiadať o vydanie živnostenských oprávnení. Potom sa podáva návrh na zápis do obchodného registra, kde je treba uhradiť aj súdny poplatok za zápis.

Ručenie za záväzky z podnikania

Živnosť – živnostníci ručia za svoje podnikanie celým svojim majetkom. To znamená, že v prípade exekúcie hrozí strata rodinného (aj súkromného) majetku živnostníka.

S.r.o. – spoločníci v zásade ručia jedine do výšky svojich nesplatených vkladov zapísaných do obchodného registra. Podnikanie v s.r.o. je teda bezpečnejšie, pretože v prípade exekúcie nehrozí strata súkromného majetku.

Platenie odvodov

Živnosť – živnostníci platia odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne podľa výšky dosiahnutých príjmov. V prvom roku podnikania je živnostník od platenia odvodov do sociálnej poisťovne oslobodený, do zdravotnej poisťovne platí len minimálny odvod. Minimálny odvod do sociálnej poisťovne pre rok 2022 je 187,78 eur mesačne. Minimálny odvod do zdravotnej poisťovne pre rok 2022 je vo výške 79,31 eur mesačne.

S.r.o. – pokiaľ si spoločník alebo konateľ v s.r.o. za svoju funkciu nevypláca žiadnu odmenu, tak nemusí platiť žiadne odvody do sociálnej poisťovne. Pri platení odvodov do zdravotnej poisťovne existujú pre konateľov s.r.o. rôzne eventuality optimalizácie, a to dokonca aj pod hranicou minimálneho zdravotného odvodu.

Daň z príjmov

Živnosť – pre živnostníkov platia tieto sadzby daní:

  • 15% znížená sadzba dane z príjmu (podľa výšky výnosov) – pri výške celkových výnosov z podnikania do 49 790 eur (pokiaľ celkové výnosy presiahnu 49 790 eur, uplatňujú sa sadzby dane 19 %, resp. 25 %)
  • 19% daň z príjmu – základná sadzba dane z príjmu zo základu dane, ktorý nepresiahne čiastku 38 553,01 eur (vrátane)
  • 25% daň z príjmu – zvýšená sadzba dane z príjmu zo základu dane, ktorý presiahne čiastku 38 553,01 eur

Živnostník môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, daňový bonus na dieťa a uplatňovať si paušálne výdaje.

S.r.o. – pre s.r.o. platia tieto sadzby dane:

  • znížená 15% (pokiaľ príjmy neprekročili 49 790 eur) alebo štandardnú 21% daň z príjmu
  • 7% daň z dividend – táto daň sa platí jedine v prípade, že si spoločníci vyplácajú podiel na zisku spoločnosti

Pre s.r.o. nie je možné uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, ani daňový bonus na dieťa, ani paušálne výdaje.

Oplatí sa teda viac živnosť, alebo s.r.o.?

Každá forma podnikania  má svoje výhody a nevýhody. Pozrime sa na nasledujúce zhrnutie:

Živnosť – sa môže vyplatiť pri nižších príjmoch alebo pri podnikaní s nízkymi či nulovými výdajmi. Výhodou je v týchto prípadoch nezdaniteľná časť základu dane a možnosť paušálnych výdajov. Hlavnou nevýhodou u živnostníkov je ručenie za podnikanie súkromným majetkom. Živnostník sa tiež nevyhne platbám za zdravotné odvody a odvody do sociálnej poisťovne na mesačnej báze.

S.r.o. – môže byť výhodnejšia pri vyšších príjmoch, a to hlavne s ohľadom na platenie daní a odvodov. Výhodou je aj ochrana súkromného majetku.

Je pre vás založenie s.r.o. príliš komplikované či pracné? Úspora času a peňazí sa dá dosiahnuť  ak zveríte všetko do rúk OFFICE HOUSE SK. Všetku administratívu vybavíme za vás.